Home » algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden WFW Wol en Kralen, versie dd. 1 december 2019

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 - Contactgegevens WFW Wol en Kralen 
Artikel 2 - Toepasselijkheid 
Artikel 3 - Het aanbod 
Artikel 4 - De overeenkomst 
Artikel 5 - Prijzen/tarieven en betaling 
Artikel 6 - Levering en leveringstermijnen
Artikel 7 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden 
Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud 
Artikel 9 - Risico
Artikel 10 - Intellectueel eigendom
Artikel 11 - Bestellingen/communicatie
Artikel 12 - Herroepingsrecht 
Artikel 13 - Garanties 
Artikel 14 - Klachten 
Artikel 15 - Persoonsgegevens
Artikel 16 - Diversen 
Artikel 17 - Toepasselijke recht en geschillenregelingArtikel 1 - Contactgegevens WFW Wol en Kralen

Eigenaar: Wunnie Waninge 
Handelend onder de naam: WFW Wol en Kralen 
Vestigingsadres: Venusstraat 13, 8303 BW  Emmeloord 
Telefoonnummer: 0654961821 
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur 
E-mailadres: info@wolenkralen.nl 
KvK-nummer: 39060069 
Alle correspondentie op basis van deze koopvoorwaarden vindt plaats met WFW Wol en Kralen.nl, info@wolenkralen.nl


Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van WFW Wol en Kralen. Door totstandkoming van een overeenkomst tussen de klant en WFW Wol en Kralen middels de procedure zoals deze is omschreven in deze koopvoorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden.
Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg voor de klant inzichtelijk. Op verzoek van de klant zal WFW Wol en Kralen een exemplaar van deze algemene voorwaarden per e-mail aan de klant toesturen.

 

Artikel 3 - Het aanbod

De afbeeldingen van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud zijn een zo volledig en nauwkeurig mogelijke weergave. De weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden WFW Wol en Kralen niet. 
Alle aanbiedingen op de website van WFW Wol en Kralen zijn vrijblijvend. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  WFW Wol en Kralen behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

 

Artikel 4 - De overeenkomst 

Een overeenkomst tussen WFW Wol en Kralen en de klant komt tot stand nadat de klant een bestelling heeft geplaatst op de website van WFW Wol en Kralen door het volledig en correct invullen van het bestelformulier gevolgd door het volledig doorlopen van het bestelproces en nadat de klant elektronisch een bevestiging van WFW Wol en Kralen heeft ontvangen. 
De overeenkomst bevat alle tussen de klant en WFW Wol en Kralen gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en WFW Wol en Kralen. De administratie van WFW Wol en Kralen geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan WFW Wol en Kralen verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door WFW Wol en Kralen verrichte leveringen. WFW Wol en Kralen erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.
De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
-   een omschrijving van het product en het aantal door de klant gekochte producten;
-   de prijs van het product;
-   klantgegevens als naam, woonadres, e-mailadres en telefoonnummer van de klant, alsook het afleveradres;
-   het ordernummer van de overeenkomst; 
-   het e-mailadres en telefoonnummer van WFW Wol en Kralen, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 5 – Prijzen/tarieven en betaling

Alle prijzen voor de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud zijn in euro en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief behandelings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is WFW Wol en Kralen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van WFW Wol en Kralen te weigeren.

 

Artikel 6 - Levering en leveringstermijnen

Indien een product niet op voorraad is, bedraagt de levertijd maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en WFW Wol en Kralen. Indien het product niet meer leverbaar is, zal de prijs van het product verrekend worden. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door WFW Wol en Kralen overschreden wordt, zal WFW Wol en Kralen de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval kan de klant de overeenkomst met WFW Wol en Kralen ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail) aan WFW Wol en Kralen te melden. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk op de bankrekening van de klant teruggestort, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat WFW Wol en Kralen het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen. De door WFW Wol en Kralen opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant.

 

Artikel 7 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

WFW Wol en Kralen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen. Omstandigheden kunnen zijn een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud 

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van WFW Wol en Kralen, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan WFW Wol en Kralen zijn voldaan. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening.

 

Artikel 9 - Risico

Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor WFW Wol en Kralen. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door WFW Wol en Kralen kunnen worden uitgesloten.

 

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij WFW Wol en Kralen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WFW Wol en Kralen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 11 – Bestellingen/communicatie 

WFW Wol en Kralen is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en WFW Wol en Kralen, dan wel tussen WFW Wol en Kralen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en WFW Wol en Kralen.

 

Artikel 12 – Herroepingsrecht

Nadat de klant het bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met WFW Wol en Kralen te ontbinden, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld dan wel schriftelijk is vastgelegd.
De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien de klant de overeenkomst  wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan WFW Wol en Kralen te melden. De klant dient het product – na overleg met WFW Wol en Kralen – te sturen naar een door WFW Wol en Kralen vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met WFW Wol en Kralen heeft herroepen, zal WFW Wol en Kralen deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat WFW Wol en Kralen het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Verzendkosten worden niet gecrediteerd of terugbetaald. Betalingstransactiekosten worden in rekening gebracht. WFW Wol en Kralen behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van WFW Wol en Kralen of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van WFW Wol en Kralen schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal WFW Wol en Kralen de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. WFW Wol en Kralen heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 13 – Garanties 

WFW Wol en Kralen geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. WFW Wol en Kralen is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien WFW Wol en Kralen, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 14 – Klachten 

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door WFW Wol en Kralen serieus in behandeling worden genomen. De klant dient een klacht kenbaar te maken per post of per e-mail. WFW Wol en Kralen zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. WFW Wol en Kralen zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

 

Artikel 15 – Persoonsgegevens 

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor nieuwsbrieven indien de klant dat zelf heeft aangegeven. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van WFW Wol en Kralen. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door WFW Wol en Kralen over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van WFW Wol en Kralen. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn. WFW Wol en Kralen neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
WFW Wol en Kralen verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

Artikel 16 – Diversen 

Indien de klant aan WFW Wol en Kralen schriftelijk opgave doet van een adres, is WFW Wol en Kralen gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant WFW Wol en Kralen een nieuw adres heeft doorgegeven. Indien door WFW Wol en Kralen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze koopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de koopvoorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat WFW Wol en Kralen deze koopvoorwaarden soepel toepast. WFW Wol en Kralen is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

 

Artikel 17 – Toepasselijke recht en geschillenregeling 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van WFW Wol en Kralen is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen WFW Wol en Kralen en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Lelystad.